Regulamin Świadczenia Usługi

 1. Postanowienia ogólne

  1. Definicje

   1. Autoklient.pl/Usługodawca - WE ARE SO LTD, Numer firmowy: 11703047, 85 Great Portland Street W1W 7LT London, Wielka Brytania
   2. Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.
   3. Usługa- oznacza dostęp do aplikacji internetowej działającej pod domeną autoklient.pl oraz do wersji mobilnej o nazwie autoklient.pl
   4. Pakiet - płatny (zgodnie z Cennikiem) wariant Usługi, dający dostęp do większej liczby funkcji.
   5. Portal Internetowy - aplikacja internetowa znajdująca się na stronie internetowej autoklient.pl
   6. Konsument- Klient zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   7. Okres Abonamentowy- okres czasu na jaki udostępniana jest Usługa Klientowi, przy czym okres ten może wynosić 3 lub 12 miesięcy.
   8. Serwis Transakcyjny Tpay.com- serwis internetowy prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN - wpłacony w całości.
   9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  2. Warunki nabycia i korzystania z Usługi

   1. Usługa jest dostępna nieodpłatnie w podstawowej wersji w okresie testowym wynoszącym 7 dni.
   2. Pakiet może zostać wykupiony w okresie testowym oraz po jego wygaśnięciu - do momentu trwałego usunięcia danych Użytkownika.
   3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi poprzez założenie konta na Portalu Internetowym.
   4. Użytkownik zakładając konto, zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
   5. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji aktualnej lub inną równorzędną przeglądarkę internetową.
   6. Połączenie z aplikacją szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL.
   7. Opłata za aktywację Pakietu pobierana jest z góry na wybraną liczbę miesięcy (3 lub 12). Przy czym za miesiąc przyjmuje się okres 30 dni.
   8. Aktywacja Pakietu następuje po odnotowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Autoklient.pl tytułem zamówienia usługi na czas trwania Pakietu. Klient będący Konsumentem oświadcza, że żąda aktywacji usługi przed upływem 14 dni od daty prawidłowego złożenia zamówienia.
   9. Klient może dokonać wpłaty za pomocą przelewu na podstawie wystawionej proformy lub za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Tpay.com
   10. Przed końcem opłaconego Okresu Abonamentowego Usługodawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Usługi o zbliżającym się upływie Okresu Abonamentowego oraz wysokości opłat za przedłużenie okresu Usługi na kolejny Okres abonamentowy. Usługodawca prześle jednocześnie proformę tytułem przedłużenia oraz umożliwi dokonania płatności przez Serwis Transakcyjny Tpay.com.
   11. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Autoklient.pl, tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.
   12. Brak odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy spowoduje zablokowanie dostępu do Usługi począwszy od dnia następnego po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego. Autoklient.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Klienta przez okres 30 dni po zakończeniu opłaconego Okresu Abonamentowego.
   13. Jeżeli w ciągu 14 dni od zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego wpłata tytułem odnowienia Usługi zostanie odnotowana na rachunku bankowym Usługodawcy, zostanie Użytkownikowi przywrócony dostęp do korzystania z Usługi, o okres przez Użytkownika opłacony liczony od zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.

 2. Prawa i Obowiązki Klienta

  1. Prawa

   1. Użytkownik ma prawo do dezaktywacji Pakietu lub przejścia na jego niższą wersję. W takim przypadku opłata uiszczona za poprzednio aktywowany Pakiet nie jest zwracana.
   2. Klient ma prawo do zażądania usunięcia konta, Usługi oraz wszystkich jego danych w dowolnym momencie.
   3. ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
   4. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach gdy:

   5. 1) kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Usługodawcy na sprawdzenie prawidłowości tych danych;
    2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielono zgody na przetwarzanie danych w przypadku kiedy była ona niezbędna), a Klient sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3) Autoklient nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4) Klient wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Usługodawcy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta.

   6. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W takim wypadku w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Autoklient.pl zwróci całą zapłaconą kwotę.

  2. Obowiązki

   1. Klient zobowiązuje się do korzystania aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.
   2. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych dostępowych do aplikacji.
   3. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za Usługę.
   4. Klient zobowiązany jest do zgłaszania błędów w działaniu aplikacji oraz luk bezpieczeństwa do Usługodawcy.
   5. zobowiązany jest do podania poprawnych danych osobowych.
   6. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych pracowników, szczególnie danych osobowych.
   7. Klient zobowiązany jest naprawić Usługodawcy wszelkie szkody jakie Autoklient.pl poniesie w związku z korzystaniem przez Klienta ze świadczonej mu usługi z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.
   8. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Usługodawcą w ewentualnych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności Autoklient.pl w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta.

 3. Prawa i Obowiązki Usługodawcy

  1. Prawa

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zapowiedzianych i niezapowiedzianych przerw technicznych w świadczeniu Usługi. W takim przypadku, Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania przerw technicznych w godzinach najmniej uciążliwych dla Klientów.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zbierania danych statystycznych z korzystania z Usługi przez Klienta.
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w przypadku gdy Klient naruszy postanowienia regulaminu.
   4. Usługodawca ma ponadto prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usługi danemu Klientowi i rozwiązać umowę o świadczenie tej Usługi, jeżeli:

   5. Klient będzie korzystał z Usługi niezgodnie z przeznaczeniem lub parametrami określonymi w regulaminie.
    Klient będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych klientów Autoklient.pl.


   6. Przed zaprzestaniem świadczenia Usługi, Autoklient.pl wezwie Klienta za pomocą poczty elektronicznej do zaprzestania naruszeń wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 24 godziny.
   7. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.

  2. Obowiązki i Odpowiedzialność

   1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi z najwyższą starannością.
   2. Usługodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych klientów oraz danych pracowników.
   3. Usługodawca nie odpowiada za skutki udzielenia dostępu do aplikacji osobom niepowołanym przez klienta.
   4. Usługodawca nie ma prawa do udostępniania jakichkolwiek danych Klientów podmiotom trzecim, za wyjątkiem tpay.com,wyłącznie w celu celu dokonania płatności za Usługę przez Klienta.

 4. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do Usługodawcy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy i określać:

    1) dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta;
    2) usługę, której reklamacja dotyczy;
    3) zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
    4) okoliczności uzasadniające reklamację;
    5) ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.


  2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie.
  3. Usługodawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez osoby trzecie, Autoklient.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.
  4. Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko nazwa.pl przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.

 5. Ochrona Danych Osobowych

  1. Dane zgromadzone na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę innym podmiotom.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości dotyczących zmian w działaniu Usługi autoklient.pl oraz innych usług świadczonych przez Usługodawcę.
  3. Połączenie z serwisem autoklient.pl wykorzystuje bezpieczny i szyfrowany protokół SSL.
  4. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  5. Usługodawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 6. Polityka prywatności i pliki Cookie

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   1. 1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
    2) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    3) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.


  5. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Kupującego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy jest Usługodawca.
  6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa oraz w Polityce Prywatności, która reguluje kompleksowo wszelkie uprawnienia Usługodawcy oraz Kupujących dotyczące danych osobowych przekazywanych w związku z zawarciem Umowy.

 7. Postanowienia Końcowe

  1. Autoklient.pl zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz nazwa.pl niezbędnych do świadczenia usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Autoklient.pl z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Autoklient.pl, zmiana firmy jak również zmiany podyktowane zmianami prawa, które nie wpływają na specyfikację, jakość oraz sposób świadczenia usługi, Nie stanowi zmiany umowy. O zmianach Autoklient.pl poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Autoklient.pl o zmianach. Termin ten dla Klienta niebędącego Konsumentem wynosi 7 dni.
  2. Do umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Autoklient.pl. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Autoklient.pl.